مدل ها و نظریه سیاست ها و روش استخراج

SIDir اندیشه شناسی سیاسی نظریه سرمایه انسانی و استخراج ,

اندیشه شناسی سیاسی نظریه سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی نویسندگان حبیبی الهام , منوچهری عباس , میرعمادی طاهره , مهدی رضا...

نظريه، انواع نظريه و نقش آن در تحقيق علمي و پژوهشي

تعریف نظریه نظریه 173 ها در مفهوم کلی، قضایایی هستند که مطابق قواعدی کامل شده 173 اند، به بیان دیگر، این قضایا مطابق با قانون معین و بر اساس داده 173 های قابل مشاهده به همدیگر مربوط شده 173 اند...

نظریه های مختلف در روابط بین الملل

نظریه انتقادی = فمینیسم مجموعه گسترده ای از نظریات اجتماعی، جنبش های سیاسی و بینش های فلسفی است که عمدتآ به وسیله زنان بر انگیخته شده و یا ازآنان الهام گرفته اند که بیشترین تمرکز خود را معطوف به امور مربوط به نابرابری ....

مقاله نگاهی بر مدل های سیاستگذاری و ارائه ی مدل بومی برای ,

یک پژوهش با هدف نگاهی بر مدل های سیاست گذاری و ارائه مدل بومی برای آموزش و پرورش ایران به روش مروری و کتابخانه ای، صورت پذیرفته است نتایج نشان داد که مدل عقلانی برای تعیین مراحل سیاست گذاری و انتخاب گزینه برتر در ....

مدل ها و نظریه سیاست ها و روش استخراج

تقاضا در حمل و نقل به شکل مدل ها و متغیرهای مربوطه - روش های تخمین پارامترهای مدل مدل جاذبه و روشهای مختلف استخراج آن - مدل فرصتهای میانی و ارتباط آن با مدل جاذبه - جداول مبدأ ۔ مقصد...

مقاله استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب ,

دانلود و دریافت مقاله استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی ها کاربردی از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی...

نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه ای مفهوم، پارادایم و ,

میترا حبیبی-سارا احمدی نظریه زمینه ای-تحقیق کیفی-نگرش عملی-مورد پژوهی نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه ای مفهوم، پارادایم و ویژگی ها همراه با بررسی یک مورد پژوهشی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره سوم ....

SIDir بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ,

هدف این مقاله بررسی تعامل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است این بررسی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای کینزی با فرض چسبندگی قیمت ها و بازار رقابت ناقص انجام گرفت...

سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی

از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است...